Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan Medixine Oy:n, Y-tunnus 0979901-5 (”Toimittaja” tai ”Medixine”) digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liitännäisiin lisäpalveluihin ja –tuotteisiin, kuten Medixine Online -ohjelmistopalveluun (”Ohjelmistopalvelu”) ja sivustoihin (”Palvelu(t)”).

Palvelu on tarkoitettu yritys- ja yhteisöasiakkaille. Palvelua käyttävät Asiakkaat tarjoavat Ohjelmistopalvelun avulla Ammattilaiskäyttäjilleen mahdollisuuden viestiä video, chat ja viestinnän avulla loppuasiakkaidensa kanssa.

Palvelun käyttö näiden Käyttöehtojen nojalla edellyttää, että Asiakas on hankkinut Käyttöoikeuden Palveluun erillisellä tilauksella. Medixinen ja Asiakkaan väliseen tilaukseen sovelletaan Medixine Online Sopimusehtoja.

1. Määritelmiä

Ammattilaiskäyttäjä tai Asiakasorganisaatiokäyttäjä tarkoittaa Asiakkaan palveluksessa olevaa tai sen puolesta toimivaa Käyttäjää, jolla on oikeus käyttää Ohjelmistopalvelua Asiakkaan Käyttöoikeuden nojalla.

Asiakas tarkoittaa yhtiötä tai muuta oikeushenkilöä, joka on tilannut Palveluja Medixineltä elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakaskäyttäjä tarkoittaa Asiakkaan loppuasiakkaana toimivaa Käyttäjää.

Käyttäjä tarkoittaa Asiakkaan palveluksessa olevaa tai muuta henkilöä, kuten Asiakkaan Asiakaskäyttäjää, jolle Asiakas myöntää oikeuden käyttää Ohjelmistopalvelua Asiakkaan Käyttöoikeuden nojalla ja/tai pääsyn Asiakkaan aineistoon.

Käyttöoikeus tarkoittaa Medixinen Asiakkaalle erillisen tilauksen nojalla myöntämää rajoitettua, ei-yksinomaista, rajoitetun ajan voimassa olevaa oikeutta käyttää Palveluita sisäisiin tarkoituksiinsa Asiakkaan liiketoiminnassa Asiakkaan kanssa tehdyn tilauksen mukaisesti ja tilauksen voimassaollessa.

Palvelu tarkoittaa kohteena olevaa Ohjelmistopalvelua, Medixinen sivustoja ja sisältöjä.

2. Pääsy palveluun

Määritellyn Palvelun Käyttöoikeus on voimassa niin kauan, kuin Asiakkaan tilaus, johon Käyttöoikeus perustuu, on voimassa.

Päästäkseen Palveluun Käyttäjän tulee hyväksyä nämä Käyttöehdot ja antaa suostumuksensa tietojen käyttöön Palvelussa.

Käyttöoikeus on rajoitettu, siirtokelvoton, peruutettavissa oleva oikeus päästä Palveluun ja käyttää Palvelua Käyttöehtojen ja Käyttöoikeuden mukaisesti Asiakkaan kanssa sovittuun käyttöön.

3. Tunnistautuminen

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista. Asiakaskäyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella). Ammattilaiskäyttäjä tunnistautuu Asiakkaan valitseman tunnistamistavan mukaisesti.

Medixine ei vastaa Käyttäjien tunnisteilla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa tunnisteidensa turvallisesta säilytyksestä ja siitä, että kukaan muu kuin Käyttäjä ei voi kirjautua Palveluun näitä tunnisteita käyttäen. Käyttäjä sitoutuu aina kirjautumaan ulos Palvelusta, jossa hän asioi tunnistautuneena. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tunnisteiden joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnisteen väärinkäytöstä Asiakkaalle tai Medixinelle.

Käyttäjät ovat Medixinen tai Asiakkaan pyynnöstä velvollisia vaihtamaan tunnisteen, kuten salasanan, mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tai tietoturvasyistä kuten esimerkiksi jos on syytä epäillä, että tunniste on joutunut kolmannen haltuun.

4. Käyttöympäristövaatimukset

Palvelun käytön edellyttämät laitteet, yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin) ja ohjelmistot eivät kuulu Medixinen Palveluun eikä Medixine vastaa näiden yhteensopivuudesta, toimintakunnosta tai suojauksesta. Palvelun käyttöympäristövaatimukset on kuvattu dokumentissa ”Medixine Online – Käyttöympäristövaatimukset”.

Medixine ei vastaa tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä eikä niistä aiheutuvista kustannuksista,eikä myöskään Käyttäjien käyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien tietoturvallisuudesta.

5. Palveluun syötettävät tiedot ja käyttö

Palvelun tietyt osiot mahdollistavat tietojen syöttämisen Palveluun. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia ja että sillä on oikeus syöttää tietoja Palveluun.

Palvelu voi sisältää yhteyksiä tai linkkejä Palvelun yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien osapuolten omistamille tai operoimille sivuille ja sähköisiin palveluihin. Palvelu voi myös sisältää kolmansien osapuolten sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Medixine ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sisällöstä, linkeistä, tuotteista tai palveluista.

Palvelua tulee käyttää ainoastaan Asiakkaan tilauksen, Medixinen Palveluille asettamien käytäntöjen ja toimintojen sekä soveltuvien lakien ja määräyksien mukaisesti. Palvelua ei tule käyttää:

  • laissa, asetuksissa, viranomaismääräyksissä tai säädöksissä kielletyllä tavalla;
  • muiden yksityisyyttä tai muita oikeuksia loukkaavalla tavalla;
  • luvattoman pääsyn hankkimiseksi Palveluun, tietoihin, Medixine-tileihin, laitteeseen tai verkkoon tai niiden toiminnan häiritsemiseksi;
  • epäasiallisen sisällön jakamiseen;
  • roskapostin lähettämiseen tai haittaohjelmien jakamiseen; tai
  • tavalla, joka voi muuten haitata Palvelua tai estää muita käyttämästä sitä.

6. Tietosuoja ja henkilötiedot

Palvelussa Asiakas on rekisterinpitäjä omien Käyttäjiensä osalta ja Medixine näiden rekisterien henkilötietojen käsittelijä perustuen Asiakkaan tilaukseen. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä hyväksyy henkilötietojen käsittelyn.

Asiakas kerää Käyttäjältä häneen Palveluun syöttämiään henkilötietoja ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (Asiakkaan rekisteri). Tietojen käsittelyyn ja yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Asiakkaan tietosuojaselostetta sekä Medixinen yksityisyydensuojakäytäntöä, joka on kuvattu palvelun sivulla Yksityisyydensuojakäytäntö” (https://app.medixineonline.fi/Common/PrivacyPolicy). Jos henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Asiakkaan tietosuojaselostetta, lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa Asiakas.

Asiakkaan tiedot ovat osa Medixinen asiakasrekisteriä.

7. Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Palveluun ja kaikkeen Palvelussa olevaan Medixinen materiaaliin kuuluvat Medixinelle tai kolmannelle osapuolelle.

Immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelussa olevaan Asiakkaan materiaaliin kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle, joista Asiakas vastaa.

Käyttäjälle ei synny tai siirry mitään immateriaalioikeuksia Palvelun käytön kautta tai toimittamalla materiaalia Palveluun. Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun rajoittuu henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa yleisön saataviin Medixinen sisältöjä osaksikaan ilman Medixinen kirjallista lupaa.

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

8. Palvelun tuottaminen ja vastuut

Palvelun tuottaa Medixine Asiakkaille ja heidän Käyttäjilleen.

Medixine tuottaa osittain Palvelun sisällön. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Medixinen yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas osapuoli.

Medixinellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Medixinellä on oikeus muuttaa Palvelua milloin vain ja mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjille. Medixine pyrkii kuitenkin ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Medixinellä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö osittain, kokonaan tai tietyn Käyttäjän osalta. Medixine pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Medixine pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

Palvelu on saatavilla sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Medixine ei takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä. Medixine ei ole vastuussa Palvelussa olevan tiedon tai muun materiaalin oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, kattavuudesta tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tai sen kautta toimitetusta sisällöstä tai muista tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista.

Medixine ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Palveluun toimitetun informaation muutoksista tai katoamisesta, Palvelun käytön keskeytyksistä tai häiriöistä.

Asiakaskäyttäjän tulee ymmärtää, että Palvelun kautta mahdollisesti annettavat hoitosuositukset voivat olla epätäydellisiä johtuen mm. fyysisen terveystarkastuksen puuttumisesta tai vastaavista syistä. Asiakaskäyttäjän tulee ymmärtää, että Palvelua ei tule käyttää hätätapauksissa, vaan tällöin tulee ottaa yhteyttä yleiseen hätänumeroon: 112.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Jos sinulla on käyttöehtoihin liittyviä kommentteja tai kysyttävää, joihin emme ole vastanneet riittävän perusteellisesti, ota yhteyttä Asiakkaaseen, jonka Käyttäjä olet, tai meihin.

Medixinen yhteystiedot:

Puh. +358 9 4520020

online@medixine.com

https://www.medixine.fi

11. Käyttöehtojen muutokset

Näitä Käyttöehtoja voidaan päivittää tai muuttaa. Jos teemme muutoksia Käyttöehtoihin, sisällytämme tähän päivämäärän, jolloin Käyttöehtoja on viimeksi päivitetty. Mikäli teemme Käyttöehtoihin olennaisia muutoksia, saatamme tiedottaa sinua tästä myös muilla tavoin, esimerkiksi lisäämällä sivustolle tiedotteen muutoksista ennen muutosten tekemistä, tai lähettämällä sinulle suoraan tiedotteen.

Jatkamalla Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, Käyttäjä hyväksyy muutetut Käyttöehdot.

Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 24.3.2021